C038-อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 101,8812
C038
A003
ED 101,8812
C038
A003
ED 101,8812
C038
A003
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED 101,5512
C038
A004
ED 101,5512
C038
A004
ED 101,5512
C038
A004
 


 


พุธ AR 204,7712
C038
r201
AR 204,7712
C038
r201
AR 204,7712
C038
r201
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 307,8813
C038
r301
AR 307,8813
C038
r301
AR 307,8813
C038
r301
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 105,7712
C038
r102
AR 105,7712
C038
r102
AR 105,7712
C038
r102
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 101 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิต
AR 204 บธ 072038 การจัดการธุรกิจกีฬา
AR 307 บธ 011001 การจัดสำนักงาน
AR 105 บธ 001017 กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
====== อาจารย์ ======
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102