C039-อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 201,3301
C039
B001
ED 201,3301
C039
B001
ED 201,3301
C039
B001
 


 


ED 201,3301
C039
B006
ED 201,3301
C039
B006
ED 201,3301
C039
B006
 


 


พุธ ED 201,3301
C039
B002
ED 201,3301
C039
B002
ED 201,3301
C039
B002
 


 


ED 201,3301
C039
B007
ED 201,3301
C039
B007
ED 201,3301
C039
B007
 


 


พฤหัสบดี ED 201,3301
C039
B003
ED 201,3301
C039
B003
ED 201,3301
C039
B003
 


 


ED 201,3301
C039
B005
ED 201,3301
C039
B005
ED 201,3301
C039
B005
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 201 พล 012014 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูฯ
====== อาจารย์ ======
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
===== ห้องเรียน ======
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
B001 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B006 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B002 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202