C040-อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 103,7712
C040
r102
AR 103,7712
C040
r102
AR 103,7712
C040
r102
 


 


AR 103,7712
C040
t101
AR 103,7712
C040
t101
AR 103,7712
C040
t101
 


 


ศุกร์ AR 103,7713
C040
r101
AR 103,7713
C040
r101
AR 103,7713
C040
r101
 


 


AR 315,7712
C040
t301
AR 315,7712
C040
t301
AR 315,7712
C040
t301
 


 ====== รายวิชา =====
AR 103 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
AR 315 พล 022062 เศรษฐศาสตร์และตลาดสำหรับนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301