C042-อาจารย์อรรณพร สุริโย จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 104,7712
C042
r101
AR 104,7712
C042
r101
AR 104,7712
C042
r101
 


 


AR 104,7712
C042
r102
AR 104,7712
C042
r102
AR 104,7712
C042
r102
 


 


อังคาร AR 312,7713
C042,C108
t301
AR 312,7713
C042,C108
t301
AR 312,7713
C042,C108
t301
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 304,7713
C042
r301
AR 304,7713
C042
r301
AR 304,7713
C042
r301
AR 304,7713
C042
r301
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 213,7715
C042
t201
AR 213,7715
C042
t201
AR 213,7715
C042
t201
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 104 บท 042009 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
AR 312 พล 024090 การพัฒนาการท่องเที่ยว
AR 304 บธ 003004 กลวิธีการประกอบธุรกิจทางการกีฬา
AR 213 นก 033002 การวัดและประเมินผลนันทนาการฯ
====== อาจารย์ ======
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
t201 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201