C043-อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์ จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED S02,A201
C043
D002
ED S02,A201
C043
D002
 


 


 


ED S02,A201
C043
D001
ED S02,A201
C043
D001
 


 


 


อังคาร ED S02,A201
C043
D003
ED S02,A201
C043
D003
 


 


 


ED S02,A201
C043
D002
ED S02,A201
C043
D002
 


 


 


พุธ ED S02,A201
C043
D004,D007
ED S02,A201
C043
D004,D007
 


 


 


ED S02,A201
C043
D001
ED S02,A201
C043
D001
 


 


 


พฤหัสบดี ED S02,A201
C043
D004,D007
ED S02,A201
C043
D004,D007
ED S02,A201
C043
D003
ED S02,A201
C043
D003
 


AR 105,7714
C043
r101
AR 105,7714
C043
r101
AR 105,7714
C043
r101
 


 


ศุกร์ SE 301,5512
C043
H301
SE 301,5512
C043
H301
SE 301,5512
C043
H301
 


 


AR 207,7713
C043,C124
r201
AR 207,7713
C043,C124
r201
AR 207,7713
C043,C124
r201
AR 207,7713
C043,C124
r201
 ====== รายวิชา =====
ED S02 กศ063001 กฎหมายการศึกษา
AR 105 บธ 001017 กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
SE 301 ศท 062004 กฏหมายในชีวิตประจำวัน
AR 207 บธ 113003 การให้การสนับสนุนทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C124 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
7714 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
D002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2
D001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.1
D003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.3
D004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.4
D007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201