C045-อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 211,2201
C045
B007
ED 211,2201
C045
B007
 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 105,2201
C045
A005
ED 105,2201
C045
A005
ED 105,2201
C045
A005
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 211,5515
C045
B002
ED 211,5515
C045
B002
ED 211,2201
C045
B006
ED 211,2201
C045
B006
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 211 สข 011002 การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ED 105 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2
====== อาจารย์ ======
C045 อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
A005 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
B002 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B006 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203