C046-อาจารย์ กมลา ชัยพร จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED W16,B113
C046
0042
ED W16,B113
C046
0042
ED W16,B113
C046
0042
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED Y11,B113
C046
0090
ED Y11,B113
C046
0090
ED Y11,B113
C046
0090
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y11,B113
C046
0090
ED Y11,B113
C046
0090
ED Y11,B113
C046
0090
 


 ====== รายวิชา =====
ED W16 พล 031038 ยกน้ำหนัก 1
ED Y11 พล 033078 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายกน้ำหนัก
====== อาจารย์ ======
C046 อาจารย์ กมลา ชัยพร
===== ห้องเรียน ======
B113 โรงยิมยกน้ำหนัก
====== นักศึกษา ======
0042 พล031038 ยกน้ำหนัก 1 Sec.1
0090 พล033078 กลวิธีการฝึกฯ ยกน้ำหนัก Sec.2