C047-อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED Y04,B121
C047
0075
ED Y04,B121
C047
0075
ED Y04,B121
C047
0075
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED X03,B121
C047
0053
ED X03,B121
C047
0053
ED X03,B121
C047
0053
 


 


พุธ SE 223,6615
C047
s202
SE 223,6615
C047
s202
SE 223,6615
C047
s202
 


 


ED X03,B121
C047
0127
ED X03,B121
C047
0127
ED X03,B121
C047
0127
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED Y04,B121
C047
0076
ED Y04,B121
C047
0076
ED Y04,B121
C047
0076
 


 


ศุกร์ SE 223,6612
C047
s201
SE 223,6612
C047
s201
SE 223,6612
C047
s201
 


 


ED Y04,B121
C047
0076
ED Y04,B121
C047
0076
ED Y04,B121
C047
0076
 


 ====== รายวิชา =====
ED Y04 พล 043024 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
ED X03 พล 042008 บาสเกตบอล 2
SE 223 วท 082066 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
====== อาจารย์ ======
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
B121 โดมบาส1
6615 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
0075 พล043025 กลวิธีการฝึกฯ บาสเกตบอล Sec.1
0053 พล042008 บาสเกตบอล 2 Sec.1
s202 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
0127 พล042008 บาสเกตบอล 2 Sec.2
0076 พล043025 กลวิธีการฝึกฯ บาสเกตบอล Sec.2
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201