C048-อาจารย์แสงเดือน สว่างวัล จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 311,6613
C048
s301
SE 311,6613
C048
s301
SE 311,6613
C048
s301
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED V07,6613
C048
0022
ED V07,6613
C048
0022
ED V07,6613
C048
0022
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED V07,6613
C048
0022
ED V07,6613
C048
0022
ED V07,6613
C048
0022
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 311 ศท 032004 การพัฒนาบุคลิกภาพ
ED V07 ศท 032004 การพัฒนาบุคลิกภาพ
====== อาจารย์ ======
C048 อาจารย์แสงเดือน สว่างวัล
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
0022 ศท032004 การพัฒนาบุคลิกภาพ Sec.1