C049-อาจารย์รุ่งนภา โท๊ะทองซิว จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED V13,9917
C049
0028
ED V13,9917
C049
0028
ED V13,9917
C049
0028
ED V13,9917
C049
0028
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED R07,9917
C049
C007
ED R07,9917
C049
C007
ED R07,9917
C049
C007
ED R07,9917
C049
C007
 


ED 102,9917
C049
A005
ED 102,9917
C049
A005
ED 102,9917
C049
A005
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED V13 ศท 072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED R07 วท073027 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสุขศึกษา
ED 102 ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C049 อาจารย์รุ่งนภา โท๊ะทองซิว
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
0028 ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.1
C007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
A005 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101