C050-อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์ จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED 111,8813
C050
A005
ED 111,8813
C050
A005
 


 


 


อังคาร ED R05,8812
C050
C007
ED R05,8812
C050
C007
ED R05,8812
C050
C007
 


 


SE 306,5515
C050
H301
SE 306,5515
C050
H301
 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


SE 206,5515
C050
H201
SE 206,5515
C050
H201
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 211,5515
C050
B001
ED 211,5515
C050
B001
 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 111 สข 011002 การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ED R05 วท072010 การควบคุมและป้องกันโรค
SE 306 วท 074032 การวัดและประเมินสุขภาพ
SE 206 วท 074032 การวัดและประเมินสุขภาพ
ED 211 สข 011002 การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
====== อาจารย์ ======
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A005 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
C007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B001 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201