C053-อาจารย์กุลชาดา ศรีใส จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR 107,0120
C053
r101
AR 107,0120
C053
r101
AR 107,0120
C053
r101
 


 


ED W09,B120
C053
0034
ED W09,B120
C053
0034
ED W09,B120
C053
0034
 


 


พุธ AR 107,0120
C053
r102
AR 107,0120
C053
r102
AR 107,0120
C053
r102
 


 


ED W09,B120
C053
0035
ED W09,B120
C053
0035
ED W09,B120
C053
0035
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE 319,B120
C053
sl02
SE 319,B120
C053
sl02
SE 319,B120
C053
sl02
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 107 พล 031063 แอโรบิกดานซ์
ED W09 พล 031008 กีฬาลีลาศ
SE 319 พล 032065 แอโรบิกดานซ์ 2
====== อาจารย์ ======
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
===== ห้องเรียน ======
0120 ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์
====== นักศึกษา ======
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0034 พล031008 กีฬ่าลีลาศ Sec.1
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
0035 พล031008 กีฬ่าลีลาศ Sec.2
sl02 พล 032065 แอโรบิกดานซ์2 เลือก วทบ.กีฬา ปี 3