C058-อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED Y02,B118
C058
0071
ED Y02,B118
C058
0071
ED Y02,B118
C058
0071
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED X02,B118
C058
0052
ED X02,B118
C058
0052
ED X02,B118
C058
0052
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED X02,B118
C058
0126
ED X02,B118
C058
0126
ED X02,B118
C058
0126
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED Y02 พล 033083 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
ED X02 พล 032054 ว่ายน้ำ 2
====== อาจารย์ ======
C058 อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์
===== ห้องเรียน ======
B118 สระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
0071 พล033083 กลวิธีการฝึกฯ ว่ายน้ำ Sec.1
0052 พล032054 ว่ายน้ำ 2 Sec.1
0126 พล032054 ว่ายน้ำ 2 Sec.2