C060-อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR 110,9917
C060
t101
AR 110,9917
C060
t101
AR 110,9917
C060
t101
AR 110,9917
C060
t101
 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED V13,8817
C060
0031
ED V13,8817
C060
0031
ED V13,8817
C060
0031
ED V13,8817
C060
0031
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED V13,8817
C060
0032
ED V13,8817
C060
0032
ED V13,8817
C060
0032
ED V13,8817
C060
0032
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 110 นก 042001 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนันทนาการฯ
ED V13 ศท 072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0031 ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.4
0032 ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.5