C061-อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE 308,B120
C061
H301
SE 308,B120
C061
H301
SE 308,B120
C061
H301
 


 


SE 225,B117
C061
s202
SE 225,B117
C061
s202
SE 225,B117
C061
s202
 


 


พุธ ED S07,B117
C061
0139
ED S07,B117
C061
0139
ED S07,B117
C061
0139
 


 


SE 312,B117
C061
s301
SE 312,B117
C061
s301
SE 312,B117
C061
s301
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE 225,B117
C061
s201
SE 225,B117
C061
s201
SE 225,B117
C061
s201
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 308 วท 072094 การจัดการกับน้ำหนักตัว
SE 225 วท 082009 การนวดทางการกีฬา
ED S07 วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
SE 312 วท 032013 การฝึกโดยใช้น้ำหนัก
====== อาจารย์ ======
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
s202 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
0139 วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย Sec.2
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201