C062-อาจารย์อภิชาต โชติชื่น จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE 104,6614
C062
s101
SE 104,6614
C062
s101
SE 104,6614
C062
s101
SE 104,6614
C062
s101
 


 


 


 


 


 


พุธ SE 112,5515
C062
H101
SE 112,5515
C062
H101
SE 112,5515
C062
H101
 


 


SE 202,5515
C062
H201
SE 202,5515
C062
H201
SE 202,5515
C062
H201
 


 


พฤหัสบดี SE 104,6614
C062
s102
SE 104,6614
C062
s102
SE 104,6614
C062
s102
SE 104,6614
C062
s102
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED V11,6611
C062
0103
ED V11,6611
C062
0103
ED V11,6611
C062
0103
ED V11,6611
C062
0103
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 104 วท 011003 ฟิสิกส์ทั่วไป
SE 112 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติฯ
SE 202 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
ED V11 ศท 081001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C062 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
0103 ศท081001 คณิตศาตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน