C064-อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED U05,5514
C064
0014
ED U05,5514
C064
0014
ED U05,5514
C064
0015
ED U05,5514
C064
0015
 


ED 204,6613
C064
B007
ED 204,6613
C064
B007
 


 


 


พุธ ED U05,5514
C064
0006
ED U05,5514
C064
0006
ED 204,6614
C064
B001
ED 204,6614
C064
B001
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED 204,5514
C064
B003
ED 204,5514
C064
B003
 


 


 


ศุกร์ ED 204,2202
C064
B006
ED 204,2202
C064
B006
ED 204,8816
C064
B002
ED 204,8816
C064
B002
 


ED 204,6612
C064
B005
ED 204,6612
C064
B005
 


 


 ====== รายวิชา =====
ED U05 กศ 053005 จิตวิทยาสำหรับครู
ED 204 กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C064 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
0014 กศ053005 จิตวิทยาสำหรับครู Sec.1
0015 กศ053005 จิตวิทยาสำหรับครู Sec.2
B007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
0006 กศ053005 จิตวิทยาสำหรับครู Sec.3
B001 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B006 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B002 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202