C065-อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED W05,B124
C065
0140
ED W05,B124
C065
0140
ED W05,B124
C065
0140
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED X05,B124
C065
0055
ED X05,B124
C065
0055
ED X05,B124
C065
0055
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED X05,B122
C065
0131
ED X05,B122
C065
0131
ED X05,B122
C065
0131
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED Y06,B122
C065
0080
ED Y06,B122
C065
0080
ED Y06,B122
C065
0080
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y06,B122
C065
0080
ED Y06,B122
C065
0080
ED Y06,B122
C065
0080
 


 ====== รายวิชา =====
ED W05 พล 041018 วอลเลย์บอล 1
ED X05 พล 042019 วอลเลย์บอล 2
ED Y06 พล 043029 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
===== ห้องเรียน ======
B124 โรงยิมวอลเลย์บอล 3 (เทศบาล)
B122 โดมบาส2
====== นักศึกษา ======
0140 พล041018 วอลเลย์บอล 1 Sec.1
0055 พล042019 วอลเลย์บอล 2 Sec.1
0131 พล042019 วอลเลย์บอล 2 Sec.2
0080 พล043029 กลวิธีการฝึกฯ วอลเลย์บอล Sec.2