C067-ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 302,7715
C067
r301
AR 302,7715
C067
r301
AR 302,7715
C067
r301
AR 302,7715
C067
r301
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 207,2201
C067
B003
ED 207,2201
C067
B003
ED 207,2201
C067
B003
 


 


ED 207,6612
C067
B001
ED 207,6612
C067
B001
ED 207,6612
C067
B001
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 205,7714
C067
r201
AR 205,7714
C067
r201
AR 205,7714
C067
r201
 


 


ED 207,6614
C067
B002
ED 207,6614
C067
B002
ED 207,6614
C067
B002
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 302 พล 053018 กีฬาร่วมสมัย
ED 207 ศท 032012 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา
AR 205 พล 012011 การวางแผนและพัฒนากีฬา
====== อาจารย์ ======
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6612 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B001 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202