C068-อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์ จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED W10,B119
C068
0036,s102
ED W10,B119
C068
0036,s102
ED W10,B119
C068
0036,s102
 


 


พุธ SE 106,6614
C068
s101
SE 106,6614
C068
s101
 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE 322,B119
C068
sl04
SE 322,B119
C068
sl04
SE 322,B119
C068
sl04
 


 


ศุกร์  


 


SE 106,5513
C068
s102
SE 106,5513
C068
s102
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED W10 พล 031020 เทนนิส 1
SE 106 วท 082053 สังคมวิทยาการกีฬา
SE 322 พล 031014 ซอฟท์เทนนิส
====== อาจารย์ ======
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
===== ห้องเรียน ======
B119 สนามเทนนิส
6614 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
0036 พล031020 เทนนิส 1 Sec.1
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
sl04 พล 031014 ซอฟท์เทนนิส เลือก วทบ.กีฬา ปี 3