C069-อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์ จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE 302,5515
C069
H301
SE 302,5515
C069
H301
SE 302,5515
C069
H301
 


 


อังคาร  


 


SE 314,6615
C069
s301
SE 314,6615
C069
s301
 


AR 305,7713
C069
r301
AR 305,7713
C069
r301
 


 


 


พุธ  


 


SE 105,5514
C069
s101
SE 105,5514
C069
s101
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE 105,5512
C069
s102
SE 105,5512
C069
s102
 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 302 วท 124019 การสัมมนาทางการส่งเสริมสุขภาพ
SE 314 วท 083002 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
AR 305 วท 083002 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
SE 105 วท 081042 โภชนาการการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C069 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102