C074-อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 103,5513
C074
s101
SE 103,5513
C074
s101
SE 103,5513
C074
s101
 


 


SE 111,5514
C074
H101
SE 111,5514
C074
H101
SE 111,5514
C074
H101
 


 


อังคาร SE 103,6613
C074
s102
SE 103,6613
C074
s102
SE 103,6613
C074
s102
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE 116,5514
C074
H101
SE 116,5514
C074
H101
SE 116,5514
C074
H101
SE 116,5514
C074
H101
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 103 วท 092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
SE 111 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
SE 116 วท 023003 ชีวเคมีพื้นฐาน
====== อาจารย์ ======
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102