C075-อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED U04,5512
C075
0011
ED U04,5512
C075
0011
ED U04,5512
C075
0011
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED U04,5512
C075
0012
ED U04,5512
C075
0012
ED U04,5512
C075
0012
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED U04,5512
C075
0013
ED U04,5512
C075
0013
ED U04,5512
C075
0013
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED U04 กศ 042003 วิจัยทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
0011 กศ042003 วิจัยทางการศึกษา Sec.1
0012 กศ042003 วิจัยทางการศึกษา Sec.2
0013 กศ042003 วิจัยทางการศึกษา Sec.3