C077-ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 203,A102
C077
B003
ED 203,A102
C077
B003
ED 203,A102
C077
B003
ED 203,A102
C077
B003
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED U01,3302
C077
0001
ED U01,3302
C077
0001
ED U01,3302
C077
0001
ED U01,3302
C077
0001
 


 


 


 


 


 


พุธ ED U01,3302
C077
0002
ED U01,3302
C077
0002
ED U01,3302
C077
0002
ED U01,3302
C077
0002
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED U01,3302
C077
0003
ED U01,3302
C077
0003
ED U01,3302
C077
0003
ED U01,3302
C077
0003
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 203,A102
C077
B005
ED 203,A102
C077
B005
ED 203,A102
C077
B005
ED 203,A102
C077
B005
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 203 กศ 042007 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ED U01 กศ 041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
===== ห้องเรียน ======
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
0001 กศ041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา Sec.1
0002 กศ041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา Sec.2
0003 กศ041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา Sec.3
B005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202