C079-อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR 211,8817
C079
t201
AR 211,8817
C079
t201
AR 211,8817
C079
t201
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 208,8817
C079
B005
ED 208,8817
C079
B005
ED 208,8817
C079
B005
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 206,7711
C079
r201
AR 206,7711
C079
r201
AR 206,7711
C079
r201
AR 206,7711
C079
r201
 


ED 208,3302
C079
B003
ED 208,3302
C079
B003
ED 208,3302
C079
B003
 


 ====== รายวิชา =====
AR 211 ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
ED 208 ศท 072005 คอมพิวเตอร์ทั่วไป
AR 206 นศ 003011 สารสนเทศทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
t201 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201