C080-ดร. ชินวัฒน์ ไข่เกตุ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 208,5515
C080
H201
SE 208,5515
C080
H201
SE 208,5515
C080
H201
SE 208,5515
C080
H201
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED W01,B101
C080
0142
ED W01,B101
C080
0142
ED W01,B101
C080
0142
 


 


พุธ SE 315,6611
C080
s301
SE 315,6611
C080
s301
SE 315,6611
C080
s301
 


 


SE 110,B101
C080
s102
SE 110,B101
C080
s102
SE 110,B101
C080
s102
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 208 วท 082051 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
ED W01 พล 031003 กรีฑา 1
SE 315 วท 084058 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
SE 110 วท 081201 กรีฑา
====== อาจารย์ ======
C080 ดร. ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
B101 สนามกรีฑา
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
0142 พล031003 กรีฑา 1 sec.1
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102