C083-อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR 313,8812
C083
t301
AR 313,8812
C083
t301
AR 313,8812
C083
t301
 


 


อังคาร AR 111,7715
C083
t101
AR 111,7715
C083
t101
AR 111,7715
C083
t101
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 212,7714
C083
t201
AR 212,7714
C083
t201
AR 212,7714
C083
t201
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED V09,6616
C083
0025
ED V09,6616
C083
0025
ED V09,6616
C083
0025
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 313 พล 024075 กฏหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
AR 111 นก 012005 การจัดการกีฬาทางนันทนาการ
AR 212 นก 032003 กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ
ED V09 ศท 062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
t201 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
0025 ศท062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน Sec.1