C084-อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 206,8816
C084
B001
ED 206,8816
C084
B001
ED 206,8816
C084
B001
 


 


ED 206,6613
C084
B002
ED 206,6613
C084
B002
ED 206,6613
C084
B002
 


 


อังคาร ED 206,8816
C084
B007
ED 206,8816
C084
B007
ED 206,8816
C084
B007
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 206,A102
C084
B003
ED 206,A102
C084
B003
ED 206,A102
C084
B003
 


 


ED 206,6614
C084
B006
ED 206,6614
C084
B006
ED 206,6614
C084
B006
 


 


พฤหัสบดี ED 206,8816
C084
B005
ED 206,8816
C084
B005
ED 206,8816
C084
B005
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 206 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B001 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B006 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202