C086-อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED W25,B104
C086
0050
ED W25,B104
C086
0050
ED W25,B104
C086
0050
 


 


พุธ SE 305,6613
C086
H301
SE 305,6613
C086
H301
SE 305,6613
C086
H301
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE 304,5514
C086
H301
SE 304,5514
C086
H301
 


 


 


SE 205,5515
C086
H201
SE 205,5515
C086
H201
 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED W25 พล 031026 แบดมินตัน 1
SE 305 วท 073077 ปฏิบัติการดูแลสุขภาพ1
SE 304 วท 073022 พฤติกรรมสุขภาพ
SE 205 วท 072101 การควบคุมและป้องกันโรค
====== อาจารย์ ======
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
B104 สนามแบดมินตัน
6613 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
0050 พล031026 แบดมินตัน 1 Sec.1
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201