C092-ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 202,7713
C092
r201
AR 202,7713
C092
r201
AR 202,7713
C092
r201
 


 


ED 207,6614
C092
B006
ED 207,6614
C092
B006
ED 207,6614
C092
B006
 


 


อังคาร ED 207,2202
C092
B005
ED 207,2202
C092
B005
ED 207,2202
C092
B005
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 207,2202
C092
B007
ED 207,2202
C092
B007
ED 207,2202
C092
B007
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 202 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
ED 207 ศท 032012 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา
====== อาจารย์ ======
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B006 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204