C102-อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 102,3302
C102
A001
ED 102,3302
C102
A001
ED 102,3302
C102
A001
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED V13,9917
C102
0030
ED V13,9917
C102
0030
ED V13,9917
C102
0030
ED V13,9917
C102
0030
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 102,3302
C102
A002
ED 102,3302
C102
A002
ED 102,3302
C102
A002
 


 


ED V13,9917
C102
0033
ED V13,9917
C102
0033
ED V13,9917
C102
0033
ED V13,9917
C102
0033
 ====== รายวิชา =====
ED 102 ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ED V13 ศท 072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
===== ห้องเรียน ======
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0030 ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.3
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
0033 ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.6