C104-อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์ จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED S04,2203
C104
B006
ED S04,2203
C104
B006
 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED S04,9915
C104
D002
ED S04,9915
C104
D002
 


 


 


SE 320,B122
C104
sl03
SE 320,B122
C104
sl03
SE 320,B122
C104
sl03
 


 


พุธ  


 


ED S04,9915
C104
D002
ED S04,9915
C104
D002
 


ED S04,2203
C104
B002
ED S04,2203
C104
B002
 


 


 


พฤหัสบดี ED S04,2203
C104
B001
ED S04,2203
C104
B001
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED R06,8815
C104
C007
ED R06,8815
C104
C007
ED S04,2203
C104
B007
ED S04,2203
C104
B007
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S04 วท073007 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
SE 320 พล 041007 บาสเกตบอล 1
ED R06 วท073031 การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
====== อาจารย์ ======
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
B122 โดมบาส2
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B006 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
D002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2
sl03 พล 041007 บาสเกตบอล1 เลือก วทบ.กีฬา ปี 3
B002 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B001 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
C007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
B007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204