C105-อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED R03,8814
C105
C003
ED R03,8814
C105
C003
ED R03,8814
C105
C004
ED R03,8814
C105
C004
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED R03,8814
C105
C001
ED R03,8814
C105
C001
ED R03,8814
C105
C002
ED R03,8814
C105
C002
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


ED R03,8814
C105
D007
ED R03,8814
C105
D007
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED R03,8814
C105
C005
ED R03,8814
C105
C005
ED R03,8814
C105
C006
ED R03,8814
C105
C006
 


ED X09,B105
C105
0132
ED X09,B105
C105
0132
ED X09,B105
C105
0132
 


 


ศุกร์ ED R03,8814
C105
D007
ED R03,8814
C105
D007
 


 


 


 


 


 


 


 



====== รายวิชา =====
ED R03 วท071034 ชีวิตและครอบครัว
ED X09 พล 042005 เซปักตะกร้อ 2
====== อาจารย์ ======
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
C003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.3
C004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.4
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.2
D007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
C005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.5
C006 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
0132 พล024005 เซปักตะกร้อ 2 Sec.2