C107-อาจารย์กษิรา กาเยาว์ จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR 201,7713
C107
r201
AR 201,7713
C107
r201
AR 201,7713
C107
r201
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 217,8812
C107
t201
AR 217,8812
C107
t201
AR 217,8812
C107
t201
AR 217,8812
C107
t201
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 201 ศท 032015 การเสริมสร้างบุคลิกภาพฯ
AR 217 ทท 022001 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C107 อาจารย์กษิรา กาเยาว์
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t201 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201