C108-อาจารย์วรากร คำปลิว จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR 214,5512
C108
t201
AR 214,5512
C108
t201
AR 214,5512
C108
t201
 


 


อังคาร AR 312,7713
C042,C108
t301
AR 312,7713
C042,C108
t301
AR 312,7713
C042,C108
t301
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 314,8815
C108,C109
t301
AR 314,8815
C108,C109
t301
AR 314,8815
C108,C109
t301
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED V06,7714
C108
0021
ED V06,7714
C108
0021
ED V06,7714
C108
0021
 


 ====== รายวิชา =====
AR 214 นก 012002 จิตวิทยาสังคมของนันทนาการ
AR 312 พล 024090 การพัฒนาการท่องเที่ยว
AR 314 พล 023126 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
ED V06 ศท 031002 จิตวิทยาทั่วไป
====== อาจารย์ ======
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
t201 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
0021 ศท032004 จิตวิทยาทั่วไป Sec.1