C109-อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 309,8813
C109
t301
AR 309,8813
C109
t301
AR 309,8813
C109
t301
AR 309,8813
C109
t301
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR 216,7712
C109
t201
AR 216,7712
C109
t201
AR 216,7712
C109
t201
AR 216,7712
C109
t201
 


พุธ AR 311,8812
C109
t301
AR 311,8812
C109
t301
AR 311,8812
C109
t301
AR 311,8812
C109
t301
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 314,8815
C108,C109
t301
AR 314,8815
C108,C109
t301
AR 314,8815
C108,C109
t301
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 310,8813
C109
t301
AR 310,8813
C109
t301
AR 310,8813
C109
t301
AR 310,8813
C109
t301
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 309 พล 023080 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว
AR 216 ทท 021003 มัคคุเทศก์
AR 311 พล 023137 พิธีกรทางนันทนาการ
AR 314 พล 023126 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
AR 310 พล 023048 การสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
====== อาจารย์ ======
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
t201 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201