C112-อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED R02,4410
C112
C002
ED R02,4410
C112
C002
ED R02,4410
C112
C001
ED R02,4410
C112
C001
 


ED 202,4410
C112
B003
ED 202,4410
C112
B003
 


 


 


อังคาร ED R02,8815
C112
C004
ED R02,8815
C112
C004
ED R02,8815
C112
C003
ED R02,8815
C112
C003
 


ED 202,4410
C112
B005
ED 202,4410
C112
B005
 


 


 


พุธ ED R02,8815
C112
C006,C007
ED R02,8815
C112
C006,C007
ED R02,8815
C112
C005
ED R02,8815
C112
C005
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED R02 พล013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED 202 พล 013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
====== อาจารย์ ======
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.2
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
C004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.4
C003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.3
B005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
C006 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
C007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.5