C113-อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 205,6611
C113
B005
ED 205,6611
C113
B005
ED 205,6611
C113
B005
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED U02,6612
C113,C118
0004
ED U02,6612
C113,C118
0004
ED U02,6612
C113,C118
0004
 


 


ED 205,6614
C113
B003
ED 205,6614
C113
B003
ED 205,6614
C113
B003
 


 


พุธ ED U02,6612
C113,C118
0004
ED U02,6612
C113,C118
0004
ED U02,6612
C113,C118
0004
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED U02,6612
C113,C118
0008
ED U02,6612
C113,C118
0008
ED U02,6612
C113,C118
0008
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 112,B118
C113
A005
ED 112,B118
C113
A005
ED 112,B118
C113
A005
 


 ====== รายวิชา =====
ED 205 สข 013027 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ
ED U02 วท 082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
ED 112 พล 031129 ทักษะการสอนกีฬาว่ายน้ำ
====== อาจารย์ ======
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C118 อ.พงษ์ศักดิ์ หยางรุ่งระวิน
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6612 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
B118 สระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
B005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
0004 วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ Sec.1
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
0008 วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ Sec.3
A005 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101