C114-อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 109,B114
C114
A004
ED 109,B114
C114
A004
ED 109,B114
C114
A004
 


 


ED 109,B115
C114
A003
ED 109,B115
C114
A003
ED 109,B115
C114
A003
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED 109,B114
C114
A005
ED 109,B114
C114
A005
ED 109,B114
C114
A005
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 109,B114
C114
A001
ED 109,B114
C114
A001
ED 109,B114
C114
A001
 


 


พฤหัสบดี  


 


ED S07,B117
C114
D007
ED S07,B117
C114
D007
ED S07,B117
C114
D007
 


ED 109,B114
C114
A002
ED 109,B114
C114
A002
ED 109,B114
C114
A002
 


ศุกร์  


 


ED S07,B117
C114
D007
ED S07,B117
C114
D007
ED S07,B117
C114
D007
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 109 พล 051019 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
ED S07 วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
====== อาจารย์ ======
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
A005 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
D007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102