C118-อ.พงษ์ศักดิ์ หยางรุ่งระวิน จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED U02,6612
C113,C118
0004
ED U02,6612
C113,C118
0004
ED U02,6612
C113,C118
0004
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED U02,6612
C113,C118
0004
ED U02,6612
C113,C118
0004
ED U02,6612
C113,C118
0004
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED U02,6612
C113,C118
0008
ED U02,6612
C113,C118
0008
ED U02,6612
C113,C118
0008
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED U02 วท 082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C118 อ.พงษ์ศักดิ์ หยางรุ่งระวิน
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
0004 วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ Sec.1
0008 วท082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ Sec.3