C120-อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 109,7714
C120
t101
AR 109,7714
C120
t101
AR 109,7714
C120
t101
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 107,8813
C120
A003
ED 107,8813
C120
A003
ED 107,8813
C120
A003
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 107,8816
C120
A002
ED 107,8816
C120
A002
ED 107,8816
C120
A002
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 107,6616
C120
A001
ED 107,6616
C120
A001
ED 107,6616
C120
A001
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 107,8811
C120
A004
ED 107,8811
C120
A004
ED 107,8811
C120
A004
 


 


ED V02,6614
C120
0018
ED V02,6614
C120
0018
ED V02,6614
C120
0018
ED V02,6614
C120
0018
 ====== รายวิชา =====
AR 109 ศท 012010 วาทการ
ED 107 ศท 021008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED V02 ศท 012003 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
0018 ศท012003 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Sec.1