C122-อ.วสันต์ เต็งกวน จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 101,3301
C122
s102
SE 101,3301
C122
s102
SE 101,3301
C122
s102
 


 


SE 218,3301
C122
s201
SE 218,3301
C122
s201
SE 218,3301
C122
s201
 


 


อังคาร AR 301,7717
C122
r301
AR 301,7717
C122
r301
AR 301,7717
C122
r301
AR 301,7717
C122
r301
 


SE 203,6615
C122
H201
SE 203,6615
C122
H201
 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE 101,7717
C122
s101
SE 101,7717
C122
s101
SE 101,7717
C122
s101
 


 


SE 114,7717
C122
H101
SE 114,7717
C122
H101
 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


SE 218,3301
C122
s202
SE 218,3301
C122
s202
SE 218,3301
C122
s202
 


 ====== รายวิชา =====
SE 101 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
SE 218 ศท 021008 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
AR 301 มศ 052004 การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
SE 203 วท 071113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพส่งเสริมฯ
SE 114 วท 071113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพฯส่งเสริม
====== อาจารย์ ======
C122 อ.วสันต์ เต็งกวน
===== ห้องเรียน ======
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
s202 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202