C124-อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR 303,7714
C124
r301
AR 303,7714
C124
r301
AR 303,7714
C124
r301
AR 303,7714
C124
r301
 


อังคาร AR 203,7712
C124
r201
AR 203,7712
C124
r201
AR 203,7712
C124
r201
AR 203,7712
C124
r201
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 306,8812
C124
r301
AR 306,8812
C124
r301
AR 306,8812
C124
r301
AR 306,8812
C124
r301
 


AR 207,7713
C043,C124
r201
AR 207,7713
C043,C124
r201
AR 207,7713
C043,C124
r201
AR 207,7713
C043,C124
r201
 ====== รายวิชา =====
AR 303 พล 013016 การจัดการแข่งขันกีฬา
AR 203 บธ 073039 จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา
AR 306 พล 032103 การจัดการกีฬาประเภทบุคคล
AR 207 บธ 113003 การให้การสนับสนุนทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C124 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201