C127-อาจารย์สมชาย บุญลอย จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 103,6616
C127
A002
ED 103,6616
C127
A002
ED 103,6616
C127
A002
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 103,6616
C127
A001
ED 103,6616
C127
A001
ED 103,6616
C127
A001
 


 


ED 103,5514
C127
A003
ED 103,5514
C127
A003
ED 103,5514
C127
A003
 


 


พุธ ED 103,8813
C127
A004
ED 103,8813
C127
A004
ED 103,8813
C127
A004
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 103,6615
C127
A005
ED 103,6615
C127
A005
ED 103,6615
C127
A005
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 103 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
A005 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101