C128-อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED 104,5513
C128
A001
ED 104,5513
C128
A001
 


 


 


อังคาร ED 214,7711
C087,C128
B002
ED 214,7711
C087,C128
B002
ED 214,7711
C087,C128
B002
 


 


ED 104,5513
C128
A002
ED 104,5513
C128
A002
 


 


 


พุธ ED 214,7711
C087,C128
B006
ED 214,7711
C087,C128
B006
ED 214,7711
C087,C128
B006
 


 


ED 104,5513
C128
A005
ED 104,5513
C128
A005
 


 


 


พฤหัสบดี ED 104,2201
C128
A004
ED 104,2201
C128
A004
 


 


 


ED 214,7711
C087,C128
B007
ED 214,7711
C087,C128
B007
ED 214,7711
C087,C128
B007
 


 


ศุกร์ ED 214,A201
C087,C128
B001
ED 214,A201
C087,C128
B001
ED 214,A201
C087,C128
B001
 


 


ED 104,5513
C128
A003
ED 104,5513
C128
A003
 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 104 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED 214 สข 012008 การปฐมพยาบาล
====== อาจารย์ ======
C128 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C087 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
B002 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
B006 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
A005 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
B007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
B001 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103