C129-รศ.ธนกร ช้างน้อย จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


ED 234,2201
C066,C129
B007
ED 234,2201
C066,C129
B007
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 234,6616
C066,C129
B001
ED 234,6616
C066,C129
B001
 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 234,2202
C066,C129
B006
ED 234,2202
C066,C129
B006
ED 234,5514
C066,C129
B002
ED 234,5514
C066,C129
B002
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 234 สข 012009 โภชนาการ
====== อาจารย์ ======
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C129 รศ.ธนกร ช้างน้อย
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6616 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
B001 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B006 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B002 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202