D001-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.1 จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED S01,A301
C116
D001
ED S01,A301
C116
D001
ED S01,A301
C116
D001
 


 


ED S02,A201
C043
D001
ED S02,A201
C043
D001
 


 


 


อังคาร ED S03,9912
C025,C111
D001
ED S03,9912
C025,C111
D001
ED S04,9915
C029
D001
ED S04,9915
C029
D001
 


ED S01,A301
C116
D001
ED S01,A301
C116
D001
ED S01,A301
C116
D001
 


 


พุธ ED S04,9915
C029
D001
ED S04,9915
C029
D001
ED S03,9912
C025,C111
D001
ED S03,9912
C025,C111
D001
 


ED S02,A201
C043
D001
ED S02,A201
C043
D001
 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S01 วท074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
ED S02 กศ063001 กฎหมายการศึกษา
ED S03 พล084002 การสัมนาทางพลศึกษา
ED S04 วท073007 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
====== อาจารย์ ======
C116 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
===== ห้องเรียน ======
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
D001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.1