D002-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2 จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED S02,A201
C043
D002
ED S02,A201
C043
D002
 


 


 


ED S01,A301
C116
D002
ED S01,A301
C116
D002
ED S01,A301
C116
D002
 


 


อังคาร ED S04,9915
C104
D002
ED S04,9915
C104
D002
ED S03,9912
C025,C111
D002
ED S03,9912
C025,C111
D002
 


ED S02,A201
C043
D002
ED S02,A201
C043
D002
 


 


 


พุธ ED S03,9912
C025,C111
D002
ED S03,9912
C025,C111
D002
ED S04,9915
C104
D002
ED S04,9915
C104
D002
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED S01,A301
C116
D002
ED S01,A301
C116
D002
ED S01,A301
C116
D002
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S02 กศ063001 กฎหมายการศึกษา
ED S01 วท074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
ED S04 วท073007 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
ED S03 พล084002 การสัมนาทางพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C116 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
D002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2