D003-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.3 จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED S03,9912
C025,C111
D003
ED S03,9912
C025,C111
D003
ED S04,9915
C029
D003
ED S04,9915
C029
D003
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED S02,A201
C043
D003
ED S02,A201
C043
D003
 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED S01,A301
C116
D003
ED S01,A301
C116
D003
ED S01,A301
C116
D003
 


 


ED S03,9912
C025
D003
ED S03,9912
C025
D003
 


 


 


พฤหัสบดี ED S04,9915
C029
D003
ED S04,9915
C029
D003
ED S02,A201
C043
D003
ED S02,A201
C043
D003
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED S01,A301
C116
D003
ED S01,A301
C116
D003
ED S01,A301
C116
D003
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S03 พล084002 การสัมนาทางพลศึกษา
ED S04 วท073007 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
ED S02 กศ063001 กฎหมายการศึกษา
ED S01 วท074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
====== อาจารย์ ======
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C116 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
===== ห้องเรียน ======
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
D003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.3