D004-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.4 จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED S04,9915
C029
D004
ED S04,9915
C029
D004
ED S03,9912
C025,C111
D004,D007
ED S03,9912
C025,C111
D004,D007
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED S01,A301
C116
D004,D007
ED S01,A301
C116
D004,D007
ED S01,A301
C116
D004,D007
 


 


ED S03,9912
C025,C111
D004,D007
ED S03,9912
C025,C111
D004,D007
 


 


 


พุธ ED S02,A201
C043
D004,D007
ED S02,A201
C043
D004,D007
 


 


 


ED S01,A301
C116
D004,D007
ED S01,A301
C116
D004,D007
ED S01,A301
C116
D004,D007
 


 


พฤหัสบดี ED S02,A201
C043
D004,D007
ED S02,A201
C043
D004,D007
ED S04,9915
C029
D004
ED S04,9915
C029
D004
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S04 วท073007 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
ED S03 พล084002 การสัมนาทางพลศึกษา
ED S01 วท074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
ED S02 กศ063001 กฎหมายการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C116 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
D004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.4
D007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401